Dong thung go may moc xuat khau tai Phu An Thanh – Long An