Đóng kiện gỗ hàng hoá máy móc tại nhà máy Việt Chuẩn