Đóng gói hàng hóa xuất khẩu siêu trường siêu trọng tại các khu công nghiệp