Đóng gói hàng hóa máy móc xuất khẩu tại KCN Đình Vũ