Đóng gói hàng hóa máy móc tại KCN Mỹ Phước 3 – Bình Dương