Đóng gói hàng hoá là giải pháp an toàn cho mỗi lô hàng